Publikujte knihu – ihned a zdarma
591 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Licenční smlouva

I. Úvodní prohlášení

 1. Tato smlouva je uzavřena elektronickým způsobem, prostřednictvím portálu www.bezvydavatele.cz. Každý subjekt (dále též jen „Autor“), který hodlá využít služeb, které nabízí uvedený portál a provozovatel tohoto portálu, kterým je společnost Almodad Trade s.r.o., se sídlem Praha 1, Bílkova 855/19, PSČ 110 00, IČ: 093 54 662, zapsaná v oddíle C, vložka 335011 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. (dále též jen „Nabyvatel“), k elektronické výzvě zaškrtne příslušné políčko, kterým odsouhlasí veškeré podmínky Nabyvatele, případně zcela vyplní požadovaný text. Tímto okamžikem je uzavřena tato smlouva. Veškeré informace, které Autor poskytne Nabyvateli buď vyplněním příslušného políčka anebo zaškrtnutím příslušného políčka či nabídky nabízené výše uvedeným portálem se po jejich úplném vyplnění stávají součástí této smlouvy a tvoří její neoddělitelný obsah. Autor odpovídá za úplnost, pravdivost a srozumitelnost vyplněných údajů.
 2. Autor uzavřením této smlouvy prohlašuje, že je autorem díla, které blíže specifikoval prostřednictvím portálu www.bezvydavatele.cz (dále též jen „Dílo“) a že jeho užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. Autor hodlá přenechat Nabyvateli oprávnění k výkonu práva na sdělování Díla veřejnosti za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
 3. Autor prohlašuje, že je plně způsobilý vlastním právním jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (je svéprávný, tj. může právně jednat) dle právních předpisů, kterými se řídí tato smlouva. Pro případ, že Autor není způsobilý vlastním právním jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (není svéprávný) dle právních předpisů, kterými se řídí tato smlouva, prohlašuje, že tuto smlouvu za něho uzavírá jeho zákonný zástupce, a to po dohodě a se souhlasem Autora. Tento zákonný zástupce vyplnil příslušný elektronický formulář, kterým se tato smlouva uzavírá a doplnil do něho všechny požadované údaje, zejména údaj o Autorovi, Díle, případně číslo bankovního účtu, kam bude Nabyvatelem poukazován autorský honorář.

II. Předmět závazku

 1. Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo ke všem způsobům užití, které mu § 12 an. autorského zákona dává, a to v neomezeném rozsahu.
 2. Nabyvatel je s ohledem na povahu Díla oprávněn podle své úvahy licenci podle této Smlouvy využít nebo nevyužít, a to jak zcela nebo zčásti. Autor proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím licence nemůže dojít ke značně nepříznivému ovlivnění zájmů Autora, a proto Autor není oprávněn od tohoto licenčního ujednání odstoupit z důvodu, že Nabyvatel licenci zcela nebo zčásti nevyužil.

III. Všeobecné podmínky

 1. Nebude-li uvedeno jinak, tato smlouva se považuje za uzavřenou vyplněním on-line formuláře Nabyvatele na webovém portálu www.bezvydavatele.cz
 2. Autor je oprávněn předat Nabyvateli jakýkoli literární útvar (román, povídka, novela, sbírka poezie, kuchařka, memoáry a další). Za poskytnutí Díla pro účely této smlouvy se považuje nahrání Díla na webovou stránku Nabyvatele. Dílo musí být uloženo v jednom souboru ve formátu .doc nebo .docx o velikosti do 50 MB, případně dalším vhodném formátu o uvedené maximální velikosti, soubor může obsahovat text, obrázky, tabulky a fotografie. Rukopis Díla může být psaný libovolným fontem písma, v libovolné velikosti písma a libovolném počtu znaků na řádek a počtu řádků na stránku. Z hlediska přehlednosti Nabyvatel doporučuje uvedení obsahu. Dílo může být psáno v kterémkoli jazyce.
 3. Rukopis Díla by měl mít titulní stránku s uvedením názvu Díla a jména autora Díla. Rukopis Díla musí být zkontrolovaný a zpracovaný odborným redaktorem (editorem nebo korektorem) tak, aby rukopis Díla neobsahoval četné gramatické chyby. Rukopis Díla by měl být rovněž připraven po stránce stylistické – je tedy eliminováno časté opakování výrazů, použití kostrbatých a nesrozumitelných vět a dlouhých souvětí. Rukopis Díla by měl být vyladěný po stránce obsahové – rukopis Díla je jazykově dobře srozumitelný tak, aby se čtenář nemusel v textu vracet ve snaze pochopit, co chtěl Autor říci.
 4. Dílo musí být technicky způsobilé k převodu do elektronických formátů knih, jinak dojde k zdeformování textu díla. Nabyvatel je oprávněn dílo, které není technicky způsobilé k převodu do elektronických formátů knih nepublikovat, a to do doby, než bude dílo Autorem přizpůsobeno technickým požadavkům (dle pokynů uvedených na webové adrese www.bezvydavatele.cz – odkaz „Jak publikovat“), o tom však musí Nabyvatel bezodkladně informovat Autora. Pokud nebude po výzvě Nabyvatele Dílo Autorem upraveno, nebude Nabyvatel Dílo publikovat.
 5. Nabyvatel se zavazuje publikovat Dílo na uvedené webové adrese www.bezvydavatele.cz do 24 hodin, pokud bude Dílo technicky způsobilé k převodu do elektronických formátů knih.
 6. Nabyvatel je oprávněn publikované Dílo stáhnout z webové stránky v případě vzniku jakéhokoliv sporu s Autorem, a to do vyřešení tohoto sporu. O tom je nabyvatel povinen bezodkladně informovat Autora.
 7. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 8. Autor má právo stáhnout knihu z publikování na webovém portálu www.bezvydavatele.cz bez udání důvodu, nárok na výplatu autorských honorářů může v tomto případě uplatnit nejpozději do 30 dní od data stažení knihy z publikování, po uplynutí této lhůty jsou závazky ze strany Nabyvatele vůči Autorovi vyrovnány.
 9. Doručování mezi smluvními stranami bude probíhat pouze elektronicky, a to na emailové adresy, e-mail Nabyvatele je info@bezvydavatele.cz a e-mail Autora je e-mail, který je uveden v uživatelském účtu.

IV. Odměna

 1. Autor má nárok na autorský honorář ve výši 50% z prodejní ceny uvedené na webových stránkách z každé čtenářem zakoupené knihy, nikoliv z každé stažené knihy, protože počet stažených knih se nemusí vždy rovnat počtu zakoupených knih.
 2. Autor bere na vědomí, že autorský honorář dle této smlouvy se počítá dle počtu zakoupených nikoliv stažených Děl. Autor v této souvislosti bere na vědomí, že k jednomu nákupu může existovat více stažení.
 3. Autor obdrží nejpozději k 25.1. a 25.7. přehled s počtem zakoupených knih a výši odměny autorského honoráře.
 4. Autorské honoráře budou vypláceny k 25.1. a 25.7. bankovním převodem na bankovní účet sdělený Autorem, bankovní účet musí být vedený u některé banky na území České republiky nebo poštovní poukázkou na adresu sdělenou Autorem, adresa musí být na území České republiky, nebo prostřednictvím účtu Pay Pal.
 5. Autor výslovně prohlašuje, že tuto odměnu považuje za přiměřenou a vzdává se práva na jakoukoli dodatečnou přiměřenou odměnu.

V.Poskytnutí oprávnění třetí osobě

Nabyvatel je oprávněn licenci získanou touto Smlouvou zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas Autora.

VI. Omezení licence a nabyvatele

 1. Licence se poskytuje od uzavření smlouvy a není-li dohodnuto jinak, poskytuje se na dobu neurčitou.
 2. Územní rozsah licence je neomezený.
 3. Množstevní rozsah je neomezený.
 4. Nabyvatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Autora jakkoliv Dílo měnit, spojit s jinými texty či dílem nebo neuvádět označení autora.
Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.