Publikujte knihu – ihned a zdarma
591 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem a poskytovatelem služeb na webovém rozhraní www.bezvydavatele.cz je společnost Almodad Trade s.r.o., IČ: 093 54 662, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335011 (dále jen „provozovatel“).
 2. Provozovatel poskytuje prostřednictvím webového rozhraní následující služby – vyhledávání knih, informace o nabízených knihách a prodej elektronických knih (e-knih).
 3. Užitím tohoto webového rozhraní a případně nákupem v e-shopu souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“), tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím webového rozhraní provozovatele.
 4. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 5. Uživatelem služeb www.bezvydavatele.cz může být jen právnická nebo fyzická osoba, plně svéprávná.
 6. Všeobecné obchodní podmínky mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webovém rozhraní. Uživatel souhlasí, že změna všeobecných obchodních podmínek mu nebude oznámena a že je povinen se před každým využíváním služeb na webovém rozhraní se seznámit s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek.

II. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webového rozhraní je chráněn předpisy na ochranu autorských práv.
 2. Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užívat autorské dílo, a to formou nákupu v e-shopu. Všechna díla, která jsou prostřednictvím e-shopu provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.
 3. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem tato autorská díla rozmnožovat, kopírovat nebo prodávat, uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence) a nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní může kupující přistupovat ke svému uživatelskému účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Ceny za koupi díla jsou uvedeny jako konečné ceny, ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Cena za stažení díla může být uhrazena platbou z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet provozovatele nebo platební kartou, případně jinou možností, která bude provozovatelem nabídnuta.
 3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny na účet provozovatele a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo e-knihu stáhnout.
 4. Provozovatel není povinen poskytovat služby prostřednictvím e-shopu uživatelům, kteří porušili ustanovení všeobecných obchodních podmínek.
 5. Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.
 6. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany provozovatele, kterým se rozumí okamžik připsání platby na účet provozovatele.

V. Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku v platném znění).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá při převzetí vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, měla věc vlastnosti, které prodávající s ohledem na povahu zboží očekával a věc se rovněž hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu podávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na mailové adrese info@bezvydavatele.cz.

VI. Licenční podmínky

 1. Úhradou ceny v e-shopu získá uživatel oprávnění užívat literární dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu literárního díla užívat pouze pro svou osobní potřebu.
 2. Uživatel nesmí rozmnoženinu literárního díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně.
 3. Uživatel není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám.
 4. Uživatel není oprávněn dílo měnit nebo jinak do něj zasahovat či jej spojovat s jiným autorským dílem.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení a adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaně a provozovatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.
 7. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2012

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.